penzión & reštaurácia & jazdecký areál

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky č.1/2017  Penziónu Masarykov dvor Pstruša 

 Článok 1

Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

 1. V týchto všeobecných obchodných podmienkach majú nižšie definované pojmy a výrazy nasledovný význam, pokiaľ si kontext v ktorom boli použité, nevyžaduje aplikáciu iného významu:
 2. Penzión- ubytovacie zariadenie s komerčným označením Masarykov dvor, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť AGROSEV, spol. s.r.o. nachádzajúce sa na Bottovej 1  v Detve, IČO: 36 033 499, DIČ: 2020068292, IČ DPH: 2020068292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5681/S.
 3. Priestory penziónu a areálu- všetky vnútorné priestory penziónu zahŕňajúce predovšetkým spoločenské, reštauračné, ubytovacie miestnosti, sklady kancelárie, chodby, schodiská a všetky vonkajšie priestory patriace k penziónu zahŕňajúce predovšetkým vonkajšie terasy, priľahlé penziónové parkovisko, trávnaté plochy, prístupové komunikácie a podobne.
 4. Klient- každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s penziónom zmluvu o poskytnutí služieb alebo predloží penziónu záväznú objednávku;
 5. Zmluvná strana- znamená samostatne penzión alebo klient;
 6. Zmluvné strany- znamenajú spoločne penzión a klient;
 7. Služba- akákoľvek služba poskytovaná alebo dodávaná penziónom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, cateringové , wellness a kongresové služby, predaj tovarov, prenájom priestorov a zariadení, služby technického, personálneho a organizačného zabezpečenia a pod.;
 8. Podujatie- spoločenská, kultúrna, vzdelávacia a iná akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb, a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb penziónu, najmä však eventy, bankety, semináre, konferencie, výstavy, školenia, firemné večierky, svadobné hostiny, plesy, narodeninové oslavy a podobne.;
 9. Organizátor podujatia- každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta, a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s penziónom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom;
 10. Individuálny klient- 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby penziónu alebo rezervujú ubytovanie v penzióne spravidla v rovnakom termíne príchodu a odchodu;
 11. Okamih úhrady- moment, kedy oprávnená zmluvná strana získala reálnu možnosť disponovať s uhradenými peňažnými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a podobne;
 12. Škoda- skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená zmluvná strana požiada a zároveň ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
 13. Záväzná objednávka- písomná objednávka medzi poskytovateľom a objednávateľom, predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednanú službu a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za službu, uzatvorená v súlade s týmito VOP penziónu Masarykov dvor.
 14. VOP- sú tieto Všeobecné obchodné podmienky penziónu pri poskytovaní služieb, ktoré upravujú práva a povinnosti penziónu a klienta. VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na internetovej stránke penziónu.

 Článok 2

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok a uzavretie zmluvy

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje penzión s klientom ako druhou zmluvnou stranou pri poskytovaní alebo dodávaní služieb, ak ich aplikácia nie je v zmluve výslovne vylúčená.
 2. Zmluvou alebo záväznou objednávkou sa rozumie dohoda o rozsahu a obsahu vzájomných práv a povinností zmluvných strán, vzniknutá:
 3. v písomnej forme, kde prejavy vôle zmluvných strán vrátane podpisov ich oprávnených zástupcov sú obsiahnuté na tej istej listine, alebo
 4. na základe penziónom potvrdenej žiadosti klienta
 5. Žiadosť podľa písm. b) predchádzajúceho odseku ( ďalej len ,,objednávka“ ) realizuje klient vo vzťahu k penziónu osobne, písomne, alebo prostredníctvom e-mailu. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (písomne, alebo e-mailom) objednávky klienta zo strany penziónu.
 6. Uzatvorením zmluvy alebo záväznej objednávky sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť penziónu cenu za dohodnuté a poskytnuté služby.
 7. Klient nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo záväznej objednávky na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu penziónu a nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do podnájmu tretej osobe.

 Článok 3

Ubytovacie služby

 1. Penzión je povinný pripraviť a dať k dispozícií klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu; klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým penzión pri potvrdení rezervácie vyslovil súhlas.
 2. Rezervované izby, ktoré klient neprevzal najneskôr do 18:00 hod. dňa príchodu, je penzión oprávnený prenechať inému klientovi; to neplatí, pokiaľ výslovne dohodnutý neskorší príchod klienta.
 3. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu , penzión je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100% z celkovej ceny rezervovaného ubytovania. Rezervácia sa považuje zo strany penziónu za garantovanú okamihom úhrady požadovanej zálohy.
 4. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení, nahlásiť na recepcii penziónu. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby, jej vybavenia alebo inventáru. V prípade, ak penzión zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii penziónu, je klient povinný nahradiť penziónu túto škodu v plnom rozsahu.
 5. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne však do 16:00 hod., penzión je oprávnený účtovať poplatok 20,-€ ( tzv. late check out) a po 16:00. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc.
 6. Pokiaľ cena za poskytnuté služby u individuálneho klienta presiahne sumu600,-€, je klient povinný na požiadanie recepcie penziónu účet za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 7. Penzión je povinný umožniť klientovi uloženie cenných predmetov alebo predmetov vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste v trezore penziónu. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, scudzením alebo iným spôsobom zodpovedá penzión len v obmedzenej miere v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym Právo klienta použiť izbový trezor tým nie je dotknuté.
 8. Pobyt klienta, jeho ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k penziónu upravuje Ubytovací poriadok penziónu Masarykov dvor a prevádzkové poriadky penziónu. Jednotlivé poriadky sú pre hostí penziónu záväzné.
 9. Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, stým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči penziónu spoločne a nerozdielne.

Článok 4

Podujatia

 1. Rozsah služieb poskytovaných penziónom v súvislosti s uskutočnením podujatia je určenou zmluvou alebo záväznou objednávkou. Ak služby boli zmluvnými stranami dohodnuté, ale nie presne špecifikované, penzión je oprávnený poskytnúť organizátorovi podujatia služby a tovary podľa určenia penziónu v rámci dohodnutého rozpočtu.
 2. Penzión je povinný poskytnúť dohodnuté služby riadne, včas a v obvyklej kvalite pre počet účastníkov podujatia dojednaných v zmluve. Kvalita poskytovaných služieb je závislá na spolupôsobení organizátora podujatia spočívajúcom predovšetkým v dodržiavaní dohodnutého vecného a časového harmonogramu podujatia. Penzión si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku organizátora podujatia, ktorá sa týka podujatia, ak táto nebola doručená penziónu vopred v primeranej lehote. Vykonanie urgentných zmien v organizácií podujatia, z dôvodov spočívajúcich na strane organizátora podujatia, môže penzión podmieniť zaplatením vybavovacieho poplatku vo výške stanovenej penziónom.
 3. Organizátor podujatia je povinný najneskôr šesť (6) pracovných dni pred začiatkom podujatia oznámiť presný počet účastníkov podujatia, pričom sa predpokladá odchýlka od dohodnutého počtu v objednávke alebo v zmluve, v  rozmedzí maximálne 10%.
 4. Organizátor podujatia nie je oprávnený umožniť na podujatí konzumáciu jedál a nápojov, okrem tých, ktoré poskytol penzión, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 5. V prípade, ak na základne osobitného zmluvného dojednania, je organizátor podujatia a/alebo účastníci podujatia oprávnení doniesť a užívať alkoholické nápoje, ktoré neposkytol penzión, je organizátor podujatia povinný zaplatiť dodatočný servisný poplatok- tzv. korkovné vo výške stanovenej penziónom. V tomto prípade zároveň organizátor podujatia preberá plnú zodpovednosť za legálny pôvod, zdravotnú nezávadnosť a vysporiadanie daňových, resp. colných povinností viažucich sa k doneseným alkoholickým nápojom.
 6. V prípade, ak na základe osobitného zmluvného dojednania, je organizátor podujatia a /alebo účastníci podujatia oprávnení doniesť a konzumovať potraviny, ktoré neposkytol penzión, organizátor podujatia je v plnom rozsahu zodpovedný za zdravotnú nezávadnosť a hygienickú spôsobilosť pekárskych a cukrárskych výrobkov, prípadne iných potravín. Penzión je v súlade so všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými na úseku verejného zdravotníctva oprávnený z každého druhu týchto výrobkov odobrať kontrolnú vzorku a uschovať ju predpísaným spôsobom po nevyhnutnú dobu.
 7. Organizátor podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za škody (vzniknuté najmä v dôsledku poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia) spôsobené na majetku penzióna, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s konaním organizátora podujatia, účastníkov podujatia, alebo tretími osobami (napr. osoby zabezpečujúce hudobnú produkciu, videozáznam, a pod.) zúčastnenými pri príprave a/alebo na priebehu podujatia na základe vzťahu k organizátorovi alebo účastníkom podujatia. Organizátor podujatia je povinný nahradiť penziónu škodu najneskôr do 10 dní od doručenia vyúčtovania škody.
 8. Organizátor podujatia je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť. V prípade, že sa na činnosť organizátora podujatia, samotné podujatie, alebo ktorúkoľvek jeho časť realizovanú v priestoroch penziónu ( hudba, vystúpenie umeleckých skupín, alebo interpretov) alebo na služby a tovary poskytované podľa zmluvy vyžaduje súhlas, vyjadrenie, stanovisko, zmluva, dohoda uzatvorená s orgánmi štátnej správy alebo verejnej správy alebo inými tretími osobami, alebo v prípade, že takáto tretia osoba je oprávnená udeliť alebo žiadať pokutu, poplatok, daň, licenčné poplatky alebo iné peňažné alebo nepeňažné plnenie v dôsledku podujatia podľa platných predpisov, vrátane nárokov z práv duševného vlastníctva ( autori, výkonní umelci) je organizátor podujatia povinný takýto súhlas, vyjadrenie stanovisko zabezpečiť, uzatvoriť príslušnú dohodu alebo zmluvu, uhradiť peňažné plnenie alebo poskytnúť iné plnenie tretej osobe alebo orgánu štátnej správy alebo verejnej správy v plnej výške, ibaže sa zmluvné strany písomne dohodli inak.
 9. V prípade, že penzión na základe právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo verejnej správy alebo iného štátneho orgánu poskytne plnenie podľa predchádzajúceho odseku, organizátor podujatia je povinný toto plnenie penziónu nahradiť na prvú písomnú výzvu v lehote tam uvedenej .
 10. Organizátor podujatia je v celom rozsahu zodpovedný za požiarnu ochranu užívaných priestorov. Organizátor podujatia je povinný dodržať všetky miestne predpisy na úseku prevencie pred požiarmi a iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. Organizátor podujatia je oprávnený vniesť do užívaných priestorov penziónu akékoľvek predmety, veci, alebo akékoľvek inštalácie dekorácií v súvislosti s podujatím iba s predchádzajúcim súhlasom penziónu. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor podujatia povinný ich inštaláciu a umiestnenie vopred dohodnúť s penziónom. Tieto predmety však musia byť odstránené ihneď po skončení podujatia a nemôžu byť dočasne alebo trvale uložené v akýchkoľvek priestoroch penziónu, ktoré sú verejnosti prístupné. V prípade, ak organizátor podujatia poruší svoje povinnosti uvedené v tomto odseku, je penzión oprávnený tieto predmety a veci odstrániť a uschovať na náklady a riziko organizátora podujatia a zároveň je oprávnený mu účtovať poplatok za úschovu alebo nájomné.
 12. V prípade, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy penziónu a iných klientov, organizátor podujatia je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť penziónu. Penzión je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu, pričom organizátor podujatia je povinný mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Článok 5

Technické vybavenie

 1. Klient je oprávnený využívať základné technické vybavenie užívaných priestorov za podmienok, cenu a v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami, ibaže sa tieto dohodli, že cena za ich použitie je už zahrnutá v cene služby
 2. V prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú písomne, penzión je povinný zabezpečiť osobitné technické vybavenie od tretích osôb, v takom prípade však klient zodpovedá za odborné nakladanie s takýmto vybavením a za jeho riadne odovzdanie. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku práv tretích osôb, ktoré sa vzťahujú k nakladaniu a používaniu takéhoto technického vybavenia.
 3. Klient je povinný vykonať kontrolu a preskúšanie technického vybavenia zabezpečeného penziónom v primeranej lehote pred začatím podujatia a reklamovať všetky vady u zodpovedného pracovníka technického úseku penziónu ihneď, inak nie je penzión zodpovedný za nespôsobilé technické vybavenie alebo jeho vady.
 4. Iné, ako penziónom zabezpečené technické zariadenie, môže klient použiť iba s písomným súhlasom penziónu a po predchádzajúcom odsúhlasení technickým úsekom penziónu.

Článok 6

Cena za služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť penziónu za dohodnuté a/alebo poskytnuté služby cenu určenú v zmluve/ v záväznej objednávke alebo vypočítanú spôsobom určeným v zmluve alebo v záväznej objednávke. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena za služby penziónu a vyplýva z platných cenníkov penziónu. Penzión zverejňuje príslušné cenníky obvyklým spôsobom, a to najmä na svojej internetovej stránke (webovom sídle), na recepcii, prípadne na ostatných svojich prevádzkach.
 2. Klient, ktorý je organizátorom podujatia, je zároveň povinný uhradiť penziónu všetky služby a tovary ( vrátane iných súvisiacich nákladov napríklad cenu jedál a nápojov, telefónne účty ), ktoré boli na základe zmluvy/ záväznej objednávky poskytnuté ubytovaným osobám alebo/a účastníkom podujatia.
 3. Ceny za služby dohodnuté v zmluve alebo v záväznej objednávke a uvedené v platných cenníkoch zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), cena ubytovania však nezahŕňa miestnu daň. V prípade, že dôjde k zmene sadzby DPH od času kalkulácie cien je penzión pri fakturácií povinný aplikovať príslušnú sadzbu DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry.
 4. V prípade, že je doba medzi uzatvorením zmluvy alebo záväznej objednávky a prvým dňom podujatia/ poskytnutia služby dlhšia ako 4 mesiace a zároveň sa v tomto období podľa cenníka penziónu zvýšili ceny pre dohodnuté služby, penzión je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnuté ceny, najviac však o 10%, o čom je penzión povinný klienta informovať .
 5. Ak zo zmluvy alebo zo záväznej objednávky medzi penziónom a organizátorom podujatia nevyplýva inak, je organizátor podujatia povinný zaplatiť zálohu vo výške 80% z dohodnutej ceny podujatia najneskôr sedem (7) dní pred začiatkom podujatia. V prípade usporiadania svadobnej hostiny je organizátor povinný zaplatiť do 14 dní od podpisu záväznej objednávky zálohu vo výške 1000€.
 6. Ak sa vopred nedohodne inak, podkladom pre vyúčtovanie služieb penziónu je daňový doklad – faktúra, vystavená spravidla v deň odchodu klienta z priestorov penziónu alebo deň, kedy klient využil všetky objednané služby penziónu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry.

Článok 7

Storno podmienky

 1. Stornovaním sa rozumie prejav vôle klienta, ktorý v rozpore so zmluvou alebo záväznou objednávkou bez ohľadu na svoje zavinenie jednostranne zruší, odvolá, odriekne, neprevezme alebo nevyužije dohodnuté služby, alebo akúkoľvek ich časť. Právnym dôsledkom stornovania je zánik povinnosti penziónu poskytnúť dohodnuté služby a vznik povinnosti klienta zaplatiť penziónu storno poplatok. Storno poplatok má charakter zmluvnej pokuty a slúži aj na náhradu škody spôsobenej penziónu nedodržaním zmluvy alebo záväznej objednávky zo strany klienta.
 2. Storno poplatok predstavuje percentuálnu časť z ceny dohodnutých služieb. Výška storno poplatku, pokiaľ nie je v zmluve alebo v záväznej objednávke dohodnuté inak, je určená v závislosti od dĺžky doby, ktorá uplynula od okamihu stornovania do termínu plánovaného začiatku poskytnutia dohodnutých služieb nasledovne:
Doba od stornovania do plánovaného termínu poskytnutia služieb v kalendárnych dňoch Výška storno poplatku

v percentách

60 a viac 0
59 až 30 vrátane 10
29až 15 vrátane 20
14 až 8 vrátane 30
7 až 5 vrátane 40
4 až 2 vrátane 60
1 a menej 80
 1. V prípade, ak dôjde ku stornovaniu len časti z rozsahu dohodnutých služieb, storno poplatok sa určí v súlade s týmto článkom len z ceny služieb neposkytnutých v dôsledku stornovania.
 2. V prípade, ak pri potvrdení rezervácie termínu podujatia a podpísaní záväznej objednávky, je od organizátora podujatia prevzatá rezervačná záloha, následne dôjde k stornovaniu podujatia, považuje sa výška zálohy za dojednaný storno poplatok a to vo výške 50% z dojednanej zálohy ak ku stornovaniu dôjde v lehote viac ako 90 dní od plánovaného podujatia a vo výške 100% v lehote menej ako 90 dní od plánovaného podujatia.
 3. Ak penziónu vznikne nárok na storno poplatok, je penzión povinný klientovi zaslať v lehote 14 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti, príp. aj oznámenie o vykonaní jednostranného započítania voči pohľadávke klienta na vrátenie zálohy.
 4. V mimoriadnych prípadoch ( choroba úmrtie a pod.) sa penzión môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnom dôvode stornovania.

Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

 1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy alebo záväznej objednávky vyslovene uvedených v zmluve alebo v záväznej objednávke.
 2. Penzión môže odstúpiť od zmluvy/ záväznej objednávky aj z nasledovných dôvodov, pokiaľ tieto, alebo niektoré z nich, nie sú v zmluve ako dôvody odstúpenia vyslovene vylúčené.
 3. bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom
 4. klient netrvá na plnení zo strany penziónu
 5. sa vyskytli okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy alebo záväznej objednávky nemožným,
 6. klient má záväzky voči penziónu po lehote splatnosti
 7. pri rezervácií bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil
 8. služby boli objednané alebo rezervované za uvedenia nesprávnych, zavádzajúcich, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov o klientovi, alebo o iných podstatných skutočnostiach ;
 9. penzión má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie penziónových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku penziónu, bezpečnosť penziónu, jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť penziónu na verejnosti bez toho,  že by sa to oprávnene mohlo pripisovať vlastníkovi, resp. riadiacim orgánom  penziónu.

Článok 9

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

 1. Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov penziónu.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá penzión len do výšky 331,94 EURO. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni , keď sa poškodený klient o škode dozvedel.

Článok 10

Komunikácia a doručovanie

 1. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia medzi zmluvnými stranami musí byť realizovaná v písomnej forme a príslušnej Zmluvnej strane musí byť zaslaná alebo doručená osobne, poštou ( formou doporučenej zásielky), expresnou kuriérskou službou na adresu alebo emailovú adresu uvedenú v zmluve alebo v záväznej objednávke ( môže byť aj v záhlaví) alebo na inú adresu, email, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku.
 2. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia sa považujú za riadne doručené:
 3. v deň doručenia zásielky príslušnej zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, kuriérskou službou alebo poštou ( ako doporučená zásielka) alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať dňom odmietnutia prevzatia zásielky (uvedené sa primerane vzťahuje aj na prípad, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená)
 4. v prípade zaslania zásielky e-mailom v deň odoslania e-mailu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

Článok 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy/zo záväznej objednávky alebo so zmluvou/ záväznou objednávkou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky .
 2. Klienti pre realizáciu objednávky potvrdzujú súhlas s týmito VOP. Penzión si vyhradzuje právo VOP jednostranne zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na stránkach penziónu (webovom sídle) masarykov-dvor.sk

Zmenené VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah zmluvných strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Zmenené VOP nemajú vplyv na právne nároky, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami pred účinnosťou zmeny.

 1. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 2. Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo v zmluve/ záväznej objednávky sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú im svojou povahou najbližšie.
 3. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy/ záväznej objednávky alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky penziónu Masarykov dvor nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2017